OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

DOLDRUMS Medical s.r.o., Rastislavova 9, 960 01 Zvolen, IČO: 48115410 ( ďalej len DOLDRUMS Medical ), email: dermobio@dermobio.sk, tel. +421 910 579 854.

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa

Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo ( nepovinné údaje )

Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel: poskytovania zliav pri nákupoch, komunikácii s vami, zasielanie balíkov.  Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Budeme vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, alebo SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre DOLDRUMS Medical,  napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania, napr. pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby, alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti DOLDRUMS Medical, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vám nebude možné odoslať objednávku, ktorú DOLDRUMS Medical obdrží prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.     

 

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne v rámci DOLDRUMS Medical. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania a odoslania vami objednaných produktov.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12  820 07 Bratislava 27 ), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu DOLDRUMS Medical, elektronicky na emailovú adresu dermobio@dermobio.sk, alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

Bio nature product
Paraben free
Not tested on animals
© 2015 DERMOBIO.sk Všetky práva vyhradené. Created by: cta.sk